Oferta

kon_samProponujemy dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta szeroki zakres ubezpieczeń pojazdów silnikowych i nie tylko (auto-OC, AC, NNW, ZK, ASS, Szyby, ubezpieczenie bagażu, łodzie motorowe lub jachty-OC, Jachtocasco, helikoptery lub samoloty-OC, Aerocasco).

Negocjujemy oferty z kilkudziesięcioma towarzystwami ubezpieczeniowymi.

OC – ubezpieczenie obowiązkowe, zakres podstawowy: wybieramy najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia, przy czym w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na pojazd najkorzystniej znaczy najtaniej.
Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu i zobowiązana jest ponieść karę finansową na rzecz osoby trzeciej w związku z w/w szkodą. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub kierującego, maksymalnie jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

AC – ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie Autocasco oferuje ochronę ubezpieczeniową własnego pojazdu oraz jego wyposażenia fabrycznego lub –  za dodatkową składką – wyposażenia ponadstandardowego. Ochroną objęte są szkody z winy kierującego, jak również szkody, na które właściciel bądź użytkownik nie ma wpływu, np. kradzież lub wandalizm oraz skutki atmosferyczne, takie jak np. powódź, pożar. Ze względu na bardzo szeroki zakres ubezpieczenia AC, istnieje możliwość wyboru wariantu naprawy pojazdu, wprowadzenie lub zniesienie udziałów własnych, możliwość rozszerzenia  lub pomniejszenia zakresu terytorialnego, a także – w niestandardowych sytuacjach – indywidualny zakres i ogólne warunki, które pomagamy negocjować.W tej kwestii ważniejszy jst zakres usługi niż cena – omagamy przebrnąć przez zawiłości ogólnych warunków i dobrać odpowiednią ofertę za rozsądną cenę.

Oto kilka zapisów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:
– wariant rozliczenia szkody: najczęstszy podział na wariant serwisowy lub kosztorysowy.

W wariancie serwisowym klient ma możliwość naprawić pojazd w autoryzowanym serwisie naprawczym z użyciem nowych części w opcji bezgotówkowej (wypłata odszkodowania odbywa się na linii towarzystwo ubezpieczeniowe – autoryzowany serwis).

Wariant kosztorysowy – najczęściej pomniejszony o tzw. „zużycie eksploatacyjne” czyli naliczony wiek pojazdu (każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w ogólnych warunkach tabelę, na podstawie której nalicza procent pomniejszenia odszkodowania). Dodatkowo przy wypłacie odszkodowania potrącony jest podatek VAT, chyba że klient przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające zakup części  (używane lub zamienniki przystosowane do danego rodzaju pojazdu).  Wtedy można się starać o zwrot podatku VAT, naprawa odbywa się poza autoryzowaną stacją naprawczą na podstawie kosztorysu przedstawionego przez zakład ubezpieczeniowy, w obu przypadkach naprawa nie może przekroczyć 70% wartości pojazdu, gdyż wtedy następuje szkoda całkowita.

udział własny: powoduje partycypację ubezpieczonego w kosztach naprawy pojazdu, może być kwotowy( np. przy każdej wypłacie odszkodowania klient z własnej kieszeni musi dopłacić do naprawy 1000 zł) lub procentowy (np. przy wypłacie odszkodowania 10% naliczonych kosztów naprawy pokrywane jest z kieszeni właściciela).

zakres terytorialny: ubezpieczenie może obejmować; a/ wyłącznie terytorium Polski, b/ terytorium Polski oraz innych krajów z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii, c/ za dodatkową składką oraz zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego –  wszystkie kraje.

MINICASCO / AUTOCASCO MINI – okrojony zakres ubezpieczenia Autocasco obejmujący  – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego – najczęściej kradzież pojazdu lub kradzież pojazdu oraz szkodę całkowitą (bardzo atrakcyjna cenowo oferta AC).

NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdu – obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała ,rozstrój zdrowia) lub śmierć powstałe w czasie ruchu i postoju pojazdu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu oraz w związku z załadunkiem i rozładunkiem. Ubezpieczenie NNW w większości towarzystw można rozszerzyć o NNW indywidualne.

ASSISTANCE – zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży pojazdem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą podróżujących. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór wariantów ASSISTANCE obejmujących swoim zakresem a/ terytorium Polski, b/ Polskę i Europę, c/ ubezpieczenia krótkoterminowe. Przypadki, w których można skorzystać z ubezpieczenia assistance: holowanie, naprawa na miejscu zdarzenia (np. wymiana opony), dowiezienie paliwa, auto zastępcze, zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy uszkodzonego pojazdu, doradztwo prawne związane z przepisami o ruchu drogowym.

ZIELONA KARTA – zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw objętych Systemem Zielonej Karty: Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji , Izraela, Ukrainy.

SZYBY – ubezpieczenie szyb obejmuje wymianę uszkodzonej w skutek działania siły zewnętrznej szyby w pojeździe; ten wariant przyśpiesza proces likwidacji szkody, omijając skomplikowany proces likwidacji szkody z zakresu AC, a co najważniejsze – nie wpływa na utratę zniżki za jazdę bezszkodową z ryzyka autocasco. Wymiana lub naprawa szyb zazwyczaj odbywa się w punkcie wyznaczonym przez dany zakład ubezpieczeń.

BAGAŻ – zakresem ubezpieczenia jest uszkodzenie bagażu przewożonego w pojeździe w skutek wypadku bądź wskutek kradzieży (jeżeli przewożony bagaż zabezpieczony był zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogólnych warunkach).